اسماعیل قریشی طیبی

استادیار گروه مغزو اعصاب

اطلاعات تماس پست الکترونیک: e.gorish@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل